Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Eenmanszaak i-Repair gevestigd te Elst (Gelderland).

Artikel 1. Algemeen

1. i-Repair, hierna te noemen "xs4trade", houdt zich bezig met en neemt opdrachten aan betreffende levering van computers en
    toebehoren,consumenten electronica, software en electronische accessoires, onderdelen, accessoires in
    de ruimste zin.

2. xs4trade is een handelsnaam van i-Repair. Waar xs4trade vermeld staat mag ook i-Repair worden gelezen, tenzij
    uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:
- Afnemer: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met xs4trade in contact treedt over de totstandkoming van
    een Overeenkomst;

- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen xs4trade en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling
    daarop, alsmede alle handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;

- Producten: Apparatuur, Software en Supplies tezamen;

- Apparatuur: de door of namens xs4trade geleverde apparatuur en randapparatuur en bijbehorende Documentatie voor gebruik
    door Afnemer zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;

- Software: de door of namens xs4trade ter beschikking gestelde software en bijbehorende Documentatie voor gebruik door
    Afnemer zoals gespecificeerd in een Overeenkomst.

- Supplies: de door of namens xs4trade te leveren onderdelen voor gebruik met en verbruik van Apparatuur en/of Software;
- Documentatie: de door of namens xs4trade ter beschikking gestelde documentatie en handleidingen bij Producten voor
    gebruik door Afnemer;

- Dienstverlening: de door of namens xs4trade al dan niet met betrekking tot Producten te verlenen diensten, waaronder
    customer support, factoring, consultancy en onderhoud, zoals gespecificeerd in een Overeenkomst;
- Order: iedere opdracht van Afnemer aan xs4trade.

- Bericht: iedere mogelijke kennisgeving van xs4trade aan Afnemer, daaronder begrepen - maar niet beperkt tot -,
    brochures, advertenties, catalogi, offertes, opdrachtbevestigingen, prijslijsten, facturen, EDI, E-mail,
    fax op aanvraag, bulletinboard, faxen en brieven.

- Overmacht: elke van de wil van xs4trade onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen
    jegens Afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen
    in redelijkheid niet van xs4trade kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het
    sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden wordt ook gerekend: stakingen en
    uitsluitingen, stagnatie of andere problemen bij de productie door xs4trade of haar toeleveranciers
    en/of bij haar eigen of door derden verzorgd transport en/of maatregelen van enige overheidsinstantie,
    telecommunicatiestoringen, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Artikel 3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Deze Voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van xs4trade en Afnemer.

2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Afnemer wordt door xs4trade uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 4. Aanbiedingen, totstandkoming van de Overeenkomst en opgave en aanduidingen van Producten

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: Voorwaarden) wordt verstaan onder:

1. Een aanbieding of (prijs)opgave bindt xs4trade niet en geldt slechts als een uitnodiging tot het plaatsen van een Order, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

2. Een Overeenkomst komt slechts tot stand indien en voor zover xs4trade een Order schriftelijk aanvaardt of door xs4trade uitvoering aan een Order wordt gegeven.

3. Alle opgaven door xs4trade van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen van de Producten zijn met zorg gedaan. xs4trade kan er echter niet voor instaan dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

4. xs4trade behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de bestelling door Afnemer per aangetekend schrijven wordt bevestigd en/of de verzending geschiedt onder rembours of na vooruitbetaling.

Artikel 5. Afwijkingen en Aanvullingen

Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door xs4trade zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 6. Afleveringstermijnen

1. Een door xs4trade opgegeven afleveringstermijn is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding voor xs4trade geldende omstandigheden en, voor zover afhankelijk van prestaties van toeleveranciers van xs4trade, op de door die toeleveranciers aan xs4trade verstrekte gegevens.

2. Indien xs4trade voor de uitvoering van de Overeenkomst gegevens dan wel hulpmiddelen nodig heeft die door Afnemer moeten worden verstrekt, zal de afleveringstermijn nooit eerder ingaan dan op de dag dat alle benodigde gegevens of hulpmiddelen in het bezit zijn van xs4trade.

3. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient xs4trade derhalve bij aangetekend schrijven in gebreke te worden gesteld, waarbij haar een redelijke termijn (2 maanden) gelaten wordt om alsnog te presteren.

4. Indien de opdrachtgever weigert de goederen af te nemen of indien hij te kennen geeft op de overeengekomen aflevering geen prijs meer te stellen blijft hij niettemin gehouden de overeengekomen prijs te betalen en de daaruit voor xs4trade voortvloeiende kosten, schaden en interessen te vergoeden.

5. Bij overschrijding van de afleveringstermijn heeft Afnemer geen recht op enige schadevergoeding ter zake.

6. xs4trade heeft te allen tijde het recht in gedeelten af te leveren.

Artikel 7. Aflevering en Risico

1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, bepaalt xs4trade de wijze van verzending.

2. Afnemer draagt het risico van de zaken van het ogenblik af waarop de zaken aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

3. Afnemer is gehouden bij aflevering de zaken in ontvangst te nemen. Bij gebreke daarvan worden de zaken voor rekening en risico van de afnemer opgeslagen. xs4trade zal Afnemer hierbij zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van tijdstip en plaats van opslag en Afnemer zal de Producten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 10 werkdagen na kennisgeving, afnemen.

4. Neemt Afnemer de Producten niet of niet tijdig af, dan zal hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim zijn. xs4trade is in dat geval gerechtigd de Producten voor rekening en risico van Afnemer op te slaan of deze aan een derde partij te verkopen. Afnemer blijft de som, vermeerderd met de rente en kosten waaronder annuleringskosten verschuldigd, echter in een voorkomend geval verminderd met de opbrengst van de verkoop aan die derde.

Artikel 8. Retourgarantie Producten

1. Afnemer - uitsluitend in de hoedanigheid van consument - heeft het recht de afgeleverde, maar niet in gebruik genomen, Producten zonder opgave van reden binnen 7 werkdagen (afkoelingsperiode) na ontvangst aan xs4trade te retourneren. xs4trade zal alsdan aan Afnemer de ontvangen (koop)som terugbetalen, onder de navolgende voorwaarden:

- Producten zijn niet aangeschaft voor professioneel/zakelijk gebruik;
- De betreffende Producten moeten in het desbetreffende Bericht zijn omschreven als zaken waarvoor de retourgarantie geldt;
- Verzegelde producten, zoals software, waarvan de zegel van de verpakking verbroken is, wordt niet teruggenomen.
- Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden Documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen in originele staat te worden gevoegd bij de retourzending.
- De retourzending moet uiterlijk op de 18e dag na ontvangst van het geleverde door Afnemer weer in het bezit van xs4trade zijn;
- De kosten van frankering van de retourzending zijn voor Afnemer;
- Alle eventueel voor eigen gebruik of anderszins gemaakte kopieën of bewerkingen of vertalingen van het geleverde - inclusief o.a. diskettes, elektronisch materiaal, handboeken en Documentatie - dienen bij de retourzending te worden meegezonden of op het tijdstip van verzending vernietigd dan wel uitgewist te zijn;
- Deze retournering geldt voor het overige als ontbindende voorwaarde en niet als buy-back scheme.

Artikel 9. Verzuim/ontbinding

- Indien Afnemer niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is Afnemer zonder ingebrekestelling in verzuim en is xs4trade gerechtigd: de uitvoering van die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
- Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement, stillegging of ontbinding van het bedrijf van Afnemer, zullen alle Overeenkomsten met Afnemer van rechtswege zijn ontbonden, tenzij xs4trade Afnemer binnen redelijke tijd mededeelt nakoming van (een deel van) de betreffende Overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is xs4trade gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot dat nakoming door Afnemer voldoende zeker is gesteld.
- Het bepaalde in de artikelen 9.1 en 9.2 doet niet af aan de overige rechten van xs4trade op grond van de wet en de Overeenkomst.
- Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in (i) 9.1 of (ii) 9.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van xs4trade op Afnemer uit hoofde van de betreffende Overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van xs4trade op Afnemer onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is xs4trade gerechtigd de afgeleverde Producten terug te nemen. In verband daarmee zullen xs4trade en haar gemachtigde(n) gerechtigd zijn om de terreinen en gebouwen van Afnemer te betreden teneinde de Producten in bezit te nemen. Afnemer is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde xs4trade in staat te stellen haar rechten te effectueren. Alle kosten van terughaling zijn voor Afnemer.

Artikel 10. Garanties

- Indien xs4trade Producten aan Afnemer aflevert, die xs4trade van haar toeleveranciers heeft verkregen, of voor de Dienstverlening gebruik maakt van derden, is xs4trade nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van Afnemer gehouden dan waarop xs4trade ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.
- Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Reclamaties welke door xs4trade na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door xs4trade in behandeling te worden genomen.
- Supplies die aan normale slijtage onderhevig zijn vallen niet onder de gegeven garanties.
- Gedurende de garantietermijn kan de leverancier van xs4trade garantie verlenen of kan xs4trade - naar haar keuze - de garantie van de toeleverancier jegens Afnemer nakomen en tenuitvoerleggen.

Artikel 11. Software van een leverancier van xs4trade

1. Indien een leverancier van xs4trade het recht tot het gebruik van Software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentie- overeenkomsten of indien het onderhoud wordt uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen van de onderhoudsovereenkomst van een leverancier van xs4trade, zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze Voorwaarden. xs4trade zal Afnemer op zijn verzoek informeren over de van toepassing zijnde bepalingen en is niet aansprakelijk voor in deze Software voorkomende gebreken. Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud

- Alle Producten blijven eigendom van xs4trade, niettegenstaande de feitelijke aflevering, totdat alle bedragen, die Afnemer krachtens enige Overeenkomst aan xs4trade verschuldigd is of zal worden, volledig heeft voldaan. Rechten worden aan Afnemer steeds verleend of, in voorkomend geval, overgedragen onder de voorwaarde dat Afnemer overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig betaalt.
- Voordat de eigendom van de Producten op Afnemer is overgegaan, is Afnemer niet gerechtigd de Producten te verhuren of in gebruik te geven, te verpanden, of anderszins te bezwaren. Afnemer is slechts gerechtigd de Producten, waarvan xs4trade eigenaar is, aan derden te verkopen of af te leveren, voor zover dit in het kader van Afnemers normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
- Indien en zolang xs4trade eigenaar van de Producten is, zal Afnemer xs4trade onmiddellijk op de hoogte stellen wanneer de Producten in beslag (dreigen te) worden genomen of anderszins aanspraak wordt gemaakt op (enig onderdeel van) de Producten. Bovendien zal Afnemer xs4trade op haar eerste verzoek mededelen waar de Producten zich bevinden.
- Bij beslag, (voorlopige) surséance van betaling of faillissement zal Afnemer onmiddellijk de beslagleggende deurwaarder, de bewindvoerder of de curator wijzen op de (eigendoms-)rechten van xs4trade. Afnemer staat ervoor in dat een beslag op de Producten onmiddellijk wordt opgeheven.
Artikel 13. Intellectuele Eigendomsrechten

- Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom op alle Apparatuur, Software, Supplies, Documentatie of andere materialen (zoals: analyses, functionele ontwerpen, rapporten, offertes etc.) die door xs4trade aan Afnemer worden afgeleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij xs4trade of diens toeleveranciers, en Afnemer verkrijgt daarvoor de gebruiksrechten die bij deze Voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij in een door xs4trade en Afnemer ondertekend schriftelijk stuk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
- Afnemer is ermee bekend dat de Producten en/of andere materialen als bedoeld in lid 1 van dit artikel vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van xs4trade of diens toeleveranciers kunnen bevatten en Afnemer verbindt zich alsdan deze Producten en/of andere materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven.
- Het is Afnemer niet toegestaan om op de Producten of op de verpakking daarvan aangebrachte merk-herkenningstekens of enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken etc. daaronder begrepen enige aanduiding omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding van de Software te verwijderen, te wijzigen of de Producten op enige gedeelte daarvan te wijzigen of na te maken.
- Het is xs4trade toegestaan om technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Software.
- xs4trade verklaart dat naar beste weten de Producten geen inbreuk maken op in Nederland geldende intellectuele eigendomsrechten van derden. In geval van aanspraak van derden ter zake van inbreuk op dergelijke rechten, kan xs4trade zonodig het desbetreffende Product vervangen of wijzigen, dan wel de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden. Afnemer heeft uitsluitend het recht de Overeenkomst te ontbinden voor zover instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden verlangd.
- Afnemer zal xs4trade onmiddellijk in kennis stellen van enige aanspraak van derden ter zake van een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Producten in geval van een dergelijke aanspraak is alleen xs4trade bevoegd daartegen - mede namens Afnemer - verweer te voeren of tegen die derde rechtsmaatregelen te nemen, danwel met die derde een minnelijke regeling te treffen. Afnemer zal zich van zulke maatregelen onthouden, voor zover dat in redelijkheid van hem kan worden verlangd. In alle gevallen zal Afnemer xs4trade zijn medewerking verlenen.

Artikel 14. Prijzen

- Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle prijzen vermeld in Berichten, zoals catalogi, prijslijsten en/of offertes van xs4trade, uitgedrukt in Euro, en inclusief omzetbelasting. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Afnemer de kosten van verpakking en verzending, zoals vermeld in het desbetreffende Bericht, alsmede alle overige heffingen of belastingen opgelegd of geheven ter zake van de Producten en het vervoer daarvan.
- Prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst voor xs4trade geldende omstandigheden, zoals onder meer valutakoersen, vrachttarieven en dealerprijzen. Indien deze omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst doch voor de aflevering wijzigen, heeft xs4trade het recht de daaruit voortvloeiende kosten aan Afnemer door te berekenen.
- Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden xs4trade op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

Artikel 15. Betaling

- Afnemer zal de hem in rekening gebrachte bedragen, effectief in de valuta vermeld op de factuur, binnen de op de desbetreffende factuur vermelde termijn aan xs4trade betalen. Alle betalingen zullen op een door xs4trade aan te wijzen giro- of bankrekening worden gedaan. In het geval bij aflevering wordt betaald, zal dit geschieden in contanten of door middel van een gegarandeerde giro- of bankcheque.
- Alle aan xs4trade in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldaan. Afnemer is niet bevoegd tot verrekening. Afnemer heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens xs4trade op te schorten.
- Indien op enig moment bij xs4trade gerede twijfel bestaan omtrent de kredietwaardigheid van Afnemer, heeft xs4trade het recht, alvorens (verder) te presteren van Afnemer te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat Afnemer een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die xs4trade, al dan niet opeisbaar, op grond van de Overeenkomst van Afnemer heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van xs4trade.
- Met het enkele verstrijken van een betalingstermijn is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van xs4trade op Afnemer onmiddellijk opeisbaar.
- Afnemer is zonder nadere ingebrekestelling over alle bedragen die niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn zijn betaald, vanaf die dag een vertragingsrente verschuldigd ter hoogte van de wettelijk rente vermeerderd met 2%.
- Indien Afnemer jegens xs4trade in verzuim is, is hij verplicht xs4trade de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten volledig te vergoeden. De door Afnemer te vergoeden buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van EUR 125,--, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. - Indien xs4trade, nadat Afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan Afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 16. Aansprakelijkheid en Vrijwaring

- xs4trade is niet aansprakelijk voor schade aan de Producten anders dan met inachtneming van de gegeven garanties ter zake.
- xs4trade is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Afnemer of een derde ter zake van (in het gebruik van) de Producten mocht lijden. Hieronder is mede begrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
- Onverminderd het bepaalde in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van xs4trade te allen tijde beperkt tot 50% (vijftig) van de op grond van een Overeenkomst door xs4trade aan Afnemer gefactureerde en factureerbare bedragen (exclusief omzetbelasting), per Product of Dienstverlening ten aanzien waarvan de aansprakelijkheid is ontstaan. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de contractuele en wettelijke aansprakelijkheid van xs4trade in geen geval meer bedragen dan de prijs (exclusief omzetbelasting) bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestaties van xs4trade in de periode van 3 maanden voorafgaande aan de gebeurtenis ter zake waarvan die aansprakelijkheid is ontstaan.
- Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van xs4trade (of van haar leidinggevend personeel), zal Afnemer xs4trade vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met (het gebruik van) de Producten of Dienstverlening en zal hij xs4trade alle schade vergoeden die xs4trade lijdt als gevolg van dergelijke aanspraken.

Artikel 17. Overmacht

- Indien xs4trade door Overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
- Indien de Overmacht 1 maand duurt, hebben beide partijen het recht de Overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
- Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als xs4trade als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
- xs4trade zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 18. Verplichtingen van Afnemer

- Afnemer zal aan xs4trade alle voor de uitvoering van de werkzaamheden van xs4trade benodigde gegevens steeds tijdig ter beschikking stellen en staat in voor de juistheid en de volledigheid daarvan.
- Afnemer zal zorgen voor het gebruik van de Producten in overeenstemming met de specificaties en voor de juiste toepassing in zijn organisatie van de Apparatuur, Software en van de door xs4trade te verlenen diensten alsmede voor toe te passen administratie- en berekeningsmethoden en voor het beveiligen van gegevens.
- Indien is overeengekomen dat Afnemer hardware, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
- Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van xs4trade staan of indien Afnemer op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft xs4trade het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van xs4trade in rekening te brengen.

Artikel 19. Overdracht van rechten en verplichtingen

- Het is xs4trade toegestaan de in enige Overeenkomst met Afnemer omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. In het geval verplichtingen van xs4trade worden overgedragen zal xs4trade Afnemer voor zover mogelijk hiervan voorafgaand op de hoogte brengen en heeft Afnemer het recht de Overeenkomst te ontbinden voor wat betreft de toekomst vanaf de datum waarop de overdracht zal geschieden. xs4trade is in dat geval niet tot enige schadevergoeding ter zake gehouden.
- Afnemer is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een Overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van xs4trade.

Artikel 20. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

- Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
- Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.
Volgende
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items
Talen
Dutch English
Munteenheden
Store Feedback
"Hans, as always, delivered the parts in a timely manner. They were accurately described and nearly impossible to find. I've done lots of business with him and will continue to do so. He's an honest guy and a pleasure to work with."
Henry -

"Hans is great! Been working with him for a few years now. A true pleasure! Everything is always quality items and packed professionally. I will always order from Hans! Thank you Hans!"
Matthew -

"Item exactly as described. Received few days later. Excellent adequate packaged."
Stefan -

"Thanks very much for helping me out with the part that I needed for my collection. Payment was easy and shipping was amazing fast all the way to New Zealand. Thanks for taking extra care to pack it well. Hope to do business with you again as you get new different stock in. A real pleasure :)"
Iain -

"Friday ordered VAM 1202 laser replacement for CD players. Saturday recieved it. Replaced it (needs soldering of 2 motors and a switch). My Marantz player works again! Thanks!"
Andre Van Den Brink -